Objekto tipas
Vietovė
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė
Etikos Kodeksas

Šis kodeksas nustato UAB „NAMELITA“ (toliau, NAMELITA) kompanijoje taikomus moralinius ir etinius profesinės veiklos principus bei nustato visų nekilnojamojo turto specialistų, dirbančių NAMELITA, profesinės veiklos normas teikiant NT paslaugas klientams, bendradarbiaujant su kitais NT specialistais bei reglamentuoja NAMELITA Etikos komisijos veiklą.

NAMELITA Atstovų profesinės etikos pagrindinės nuostatos

 1. Straipsnis: Visi NAMELITA Atstovai privalo susipažinti su įstatymais, potvarkiais, taisyklėmis, nuostatais, veiklos gairėmis, standartais ir praktika, kurie gali turėti poveikį nekilnojamajam turtui, įskaitant ir nesąžiningą konkurenciją ribojančius įstatymus.

 2. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama diskriminuoti, atsisakyti teikti vienodas profesinio pobūdžio paslaugas asmenims dėl jų rasės, religijos, lyties, neįgalumo, šeimyninės padėties ar nacionalinės kilmės.

 3. Straipsnis: visi NAMELITA Atstovai įsipareigoja reguliariai dalyvauti mokymuose ir įgyti naujausiais mokomojo ir/ar informacinio pobūdžio žinias apie technologijas, priemones, įgūdžius ir kitus dalykus, susijusius su jų, kaip nekilnojamojo turto profesionalų, karjera, siekiant kelti savo profesinę kvalifikaciją.

 4. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama siekti nesąžiningo pranašumo kitų nekilnojamojo turto specialistų atžvilgiu, t. y. neleidžiama skleisti konfidencialią, melagingą, nepatikrintą, turinčią klaidinančią ar lyginamosios reklamos elementų, galinčios pakenkti kitų nekilnojamojo turto specialistų dalykinei reputacijai informaciją.

 5. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo bet kuriuo metu ginti ir skatinti savo klientų interesus, tačiau tuo pat metu privalo vienodai elgtis ir su kitomis sandorio šalimis.

 6. Straipsnis: NAMELITA nariams draudžiama klaidinti pardavėjus, pirkėjus, nekilnojamojo turto specialistus ir kitas sandorio šalis ar savo veikloje naudoti apgaulingas priemones.

 7. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo vengti bet kokių su turtu ar sandoriu susijusių faktų pagražinimo, klaidingo pateikimo ar nuslėpimo ir privalo atskleisti visus žinomus trūkumus, kurie gali turėti reikšmės turto vertei arba gali turėti įtakos turto naudojimui pagal paskirtį. Tačiau NAMELITA atstovai nėra įpareigoti nustatyti paslėptus trūkumus arba konsultuoti jų kompetencijai nepriklausančiais klausimais.

 8. Straipsnis: NAMELITA Atstovai turi teisę reklamuoti tik tuos NT objektus, su kurių savininkais pasirašė pardavimo tarpininkavimo sutartis. NAMELITA Atstovai savo reklaminiuose skelbimuose ir / ar pareiškimuose, skirtuose visuomenei, privalo pateikti tik tikslią informaciją ir neklaidinti visuomenės. Reklaminiuose skelbimuose turi aiškiai iškomunikuoti biuro kuriam jis atstovauja pavadinimą.

 9. Straipsnis: NAMELITA Atstovui ar jo / jos įdarbintam žmogui (ar dirbančiam su juo pagal bendradarbiavimo sutartį) draudžiama reklamuoti parduodamą / nuomojamą turtą be NAMELITA biuro, tvarkančio visus su sandoriu susijusius reikalus, pavirtinimo.

 10. Straipsnis: NAMELITA Atstovui draudžiama turėti interesų ar savo, savo šeimos nario, savo įmonės ar jos nario, ar kurio nors kito jam iš dalies priklausančio juridinio asmens vardu pirkti jo sąrašuose esantį turtą apie tai nepranešus turtą parduodančiam asmeniui. Parduodamas jam/jai priklausantį turtą ar tokį turtą, kurio atžvilgiu jis/ji turi interesų, NAMELITA Atstovas privalo tokio pobūdžio informaciją atskleisti tokį turtą perkančiam asmeniui.

 11. Straipsnis: NAMELITA Atstovui draudžiama klientui ar užsakovui rekomenduoti ar siūlyti naudotis kitos organizacijos ar verslo įmonės, kurioje jis/ji turi finansinių interesų, paslaugomis, jei rekomendacijos ar pasiūlymo pateikimo momentu jis nepraneša apie tokių interesų buvimą.

 12. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama atsisakyti teikti vienodas profesinio pobūdžio paslaugas asmenims dėl jų rasės, odos spalvos, religijos, lyties, neįgalumo, šeimyninės padėties ar nacionalinės kilmės. NAMELITA nariams draudžiama dalyvauti sudarant planą ar susitarimą, kuriuo siekiama diskriminuoti kokį nors asmenį ar asmenis dėl jų rasės, odos spalvos, religijos, lyties, neįgalumo, šeimyninės padėties ar nacionalinės kilmės.

 13. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo rekomenduoti savo klientams pasinaudoti teisės patarėjo, finansininko, paskolų brokerio, vertintojo bei bet kokio kito tam tikros srities specialisto paslaugomis jei to reikalauja kliento interesai.

 14. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo objektyviu būdu ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką iki sandorio pabaigos pateikti pardavėjui visus pasiūlymus dėl pirkimo.

 15. Straipsnis: NAMELITA Atstovui negalima kabinti, neturint turto savininko leidimo, iškabų, informuojančių apie tai, jog turtas parduodamas, nuomojamas ar mainomas.

 16. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo užtikrinti, kad visi tarp pirkėjų ir pardavėjų / nuomotojų ir nuomininkų esantys finansiniai ir kitokio pobūdžio įsipareigojimai dėl nekilnojamojo turto sandorių būtų įforminti raštu.

 17. Straipsnis: NAMELITA Atstovas privalo užtikrinti, kad visos sandorio šalys gautų pasirašytų dokumentų kopijas.

 18. Straipsnis: NAMELITA Atstovas, kuris informaciją apie parduodamą objektą gavo iš sutartį sudariusio brokerio dėl šio parduodamo objekto, negali perduoti gautos informacijos ar siūlyti bendradarbiauti jokiam trečios šalies brokeriui, jei nėra gavęs tam sutikimo iš brokerio, kuris suteikė jam informaciją apie objektą.

 19. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama sudaryti sutartis dėl atlyginimo gavimo su daugiau nei viena sandorio šalimi, apie tai neinformavus kitų sandorio šalių.

 20. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama siekti sudaryti sutartį dėl turto, dėl kurio jau yra pasirašyta išskirtinių teisių sutartis su kitu nekilnojamojo turto specialist. Savo paslaugas galima siūlyti tik po tokios sutarties galiojimo termino pasibaigimo arba jos nutraukimo.

 21. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo užtikrinti, kad visi tarp pardavimo partnerių ir jų klientų esantys finansiniai ir kitokio pobūdžio įsipareigojimai dėl nekilnojamojo turto sandorių būtų įforminti raštu, patvirtinti notaro antspaudu, išreikštų tikslų šalių susitarimą ir apskritai atitiktų taikomų įstatymų reikalavimus.

 22. Straipsnis: jei su NAMELITA Atstovu susisiekia turto savininkas dėl turto, dėl kurio jau yra sudaryta išskirtinė sutartis su kitu nekilnojamojo turto specialistu, ir NAMELITA Atstovas pats nėra inicijavęs tokio pokalbio, jis gali aptarti būsimos sutarties sąlygas ir imtis priemonių, kad tokia sutartis taptų galiojančia po to, kai pasibaigs esamos sutarties galiojimas arba ji bus nutraukta.

 23. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama siekti, kad jų klientais taptų tie turto savininkai, kurie yra sudarę sutartis su kitu nekilnojamojo turto specialistu, dirbančiu NAMELITA.

 24. Straipsnis: prieš sudarant sutartį, NAMELITA Atstovas turi įsitikinti, ar turto savininkas nėra sudaręs išskirtinių teisių sutarties su kitu nekilnojamojo turto specialistu.

 25. Straipsnis: NAMELITA Atstovai, pasitelkdami visas reikalingas ir efektyvias priemones, privalo sąžiningai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir tinkamai atstovauti klientą. Siekiant tai užtikrinti, NAMELITA Atstovai privalo dirbti vadovaudamiesi standartinėmis tarpininkavimo paslaugų sutartimis. Sutarties punktai gali būti keičiami tik su NAMELITA biuro vadovo leidimu.

 26. Straipsnis: NAMELITA Atstovai įsipareigoja sąžiningai veikti visų sandorio šalių atžvilgiu, nenaudoti psichologinio spaudimo, apgaulės ar kitų poveikio priemonių, siekdami neapgalvotų ir šalims nepalankių sprendimų.

 27. Straipsnis: visi NAMELITA Atstovai įsipareigoja pranešti NAMELITA vadovybei apie NAMELITA nekilnojamojo turto specialistų veiklą, kuri gali diskredituoti brokerio profesiją ar kenkti NAMELITA vardui ir apie atvejus, kuomet yra pažeidžiamos NAMELITA etikos kodekso normos. Sužinojęs apie NAMELITA nekilnojamojo turto specialistų veiklą diskredituojantį atvejį arba NAMELITA etikos kodekso pažeidimo faktą, NAMELITA Atstovai turi pranešti biuro, kurį atstovauja NAMELITA Atstovas biuro vadovui.

 28. Straipsnis: NAMELITA Atstovai privalo į vidinę NAMELITA CRM sistemą vesti tik teisingą ir pilną sistemoje reikalaujamą informaciją. Draudžiama pateikti klaidinančią informaciją vidinėje NAMELITA CRM sistemoje, siekiant papildomos naudos sau ir dirbtinai didinant gautas pajamas.

          NAMELITA Atstovų bendradarbiavimas su kitais NT specialistais

 1. Straipsnis: vykdydami savo veiklą, NAMELITA Atstovai turi vengti konfliktų su kitais nekilnojamojo turto specialistais.

 2. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama viešai menkinti kito nekilnojamojo turto specialisto veiklą. Jei prašoma NAMELITA Atstovo nuomonės, tuomet nuomonė turi būti profesionali, pagarbi ir pagrįsta.

 3. Straipsnis: jei NAMELITA Atstovas veikia pirkėjo vardu, apie tai privalo informuoti pardavėją arba pardavėjo vardu veikiantį nekilnojamojo turto specialistą.

 4. Straipsnis: jei NAMELITA Atstovas veikia pirkėjo vardu ir paieškos / nuomos sutartyje nėra numatyto atlygio už paslaugą, apie tai NAMELITA Atstovas privalo informuoti pardavėją arba jo vardu veikiantį nekilnojamojo turto specialistą.

 5. Straipsnis: jei NAMELITA Atstovas veikia turto pardavėjo vardu, apie tai jis turi informuoti turto pirkėjus arba jo vardu veikiantį nekilnojamojo turto specialistą.

 6. Straipsnis: jei NAMELITA Atstovas po objekto apžiūros perduoda jo atstovaujamojo kliento kontaktą, objektą aprodžiusiam nekilnojamojo turto specialistui, priėmęs tą kontaktą nekilnojamojo turto specialistas negali tiesiogiai kontaktuoti ir siūlyti tam klientui kitus nekilnojamojo turto variantus be jį atstovaujančio nekilnojamojo turto specialisto žinios.

 7. Straipsnis: NAMELITA Atstovams draudžiama sudaryti sutartis dėl atlyginimo gavimo su daugiau nei viena sandorio šalimi apie tai neinformavus kitų sandorio šalių. Komisas už tarpininkavimo paslaugas gali būti imamas iš abiejų šalių, bet abi šalys turi būti informuotos apie tai ir su tuo sutikti.

 8. Straipsnis: jeigu NAMELITA Atstovams, vykdantiems tarpininkavimo paslaugas, yra siūloma bendradarbiauti su kitų įmonių brokeriais, privaloma priimti tą pasiūlymą. Tuo atveju, jeigu abi bendradarbiaujančios šalys visapusiškai įsitraukia į visus NT pardavimo etapus, rekomenduotina komisinių pasidalinimo proporcija – 50/50. Komisinių pasidalinimo proporcija gali būti mažinama / didinama atitinkamai įdėtam bendradarbiaujančios šalies darbui ir įsitraukimui į procesą.

Šio Etikos kodekso pažeidimus NAMELITA svarsto, jos manymu, tinkamu, nešališku ir priimtinu būdu. Šio Etikos kodekso pažeidimai taip pat gali būti laikomi sutartinių įsipareigojimų pažeidimais, dėl kurių NAMELITA Atstovas gali būti šalinamas iš NAMELITA organizacijos narių. Šio Etikos kodekso nuostatos sudarytos vadovaujantis atitinkamais įstatymais. Jei kuri nors šio Etikos kodekso nuostata taptų nesuderinama su kuriuo nors atitinkamu įstatymu, potvarkiu, taisykle ar nuostata, tuomet pirmenybė teikiama tokiam įstatymui, potvarkiui, taisyklei ar nuostatai. Šį Etikos kodeksą NAMELITA gali kartas nuo karto keisti. NAMELITA vadovė išnagrinėjus visas aplinkybės, susijusias su NAMELITA Etikos kodeksu nesilaikymu gali skirti šias sankcijas:

 • Įspėjimas;

 • Bendradarbiavimo sutarties nutraukimas.